Centar-Jelah doo Tešanj

DC Kraševo
Matuzići bb
74266 Tešanjka

Bosna i Hercegovina

Preduzeće za unutarnju i međunarodnu špediciju

Dokumenti za uvoz ili izvoz

Za sve djelatnosti u vezi izvoznog ili uvpznog carinjenja Vaše robe potrebno je da obezbjedite potrebne dokumente, a mi ćemo Vam pomoći :

Carinjenje robe:

U nastavku pogledajte spisak dokumenata koji moraju pratiti Vašu robu prilikom uvoza robe.

Osnovni dokumenti:
-
Faktura od robe
- Dokaz o porijeklu (ukoliko je roba iz EU)
- Tovarni list (CMR)
- Račun za prevoz
- Graničnu prijavu (prijava sa BiH granice prilikom ulaska robe u BiH)

Posebni dokumenti:
- Fito sanitarno uvjerenje (za robu biljnog porijekla)
- Razne dozvole (za robu za koju su potrebne posebne uvozne dozvole)
- Rješenje Zavoda za mjeriteljstvo (za robu koja zahtjeva ovo rješenje)
- Inspekcijska riješenje - UVK, UVK RGH, Sanitarno (ukoliko se radi o robi koja podliježe provjeri ovih inspekcijskih organa)

DOKAZ O PORIJEKLU ROBE
Dokaz o porijeklu se može prezentirati na dva načina.

- Prvi je putem Obrasca "EUR1" kojeg izdaje i ovjerava izvozna carinska ispostava.
Ovdje pogledajte kako izgleda ovaj obrazac !

- Drugi način dokazivanja porijekla je posebnom Izjavom koja se štampa na fakturu ili drugi dokument koji prati robu.
Izjava na fakturi je važeća samo za robu do 6.000,00 EUR-a izuzev u slučaju kada se radi o Ovlaštenom izvozniku jer u tom slučaju nema ograničenja vrijednosti robe.
Obavezno tražite da Vam izvoznik posebno ovjeri fakturu a posebno izjavu na fakturi jer u protivnom neće biti pravilno popunjena!
Ovdje pogledajte tekst izjave koji treba da bude identično napisan od slova do slova!

Šta faktura treba da sadrži?

Svaka faktura treba da sadrži osnovne podatke o robi a to su:

Faktura ili račun je poslovni dokument izdat od strane prodavca kupcu. U njemu se navode nazivi, količine i cene dogovorene zaproizvode ili usluge koje je prodavac obezbijedio kupcu.
Faktura obavezuje kupca da iznos koji je na fakturi naznačen plati prodavacu, u skladu sa uslovima plaćanja.
Kupcu je određen maksimalan broj dana za koji treba da plati ovu robu, a ponekad je ponuđen popust ako se plaća prije roka.

Račun naročito sadrži sledeće podatke:

 • naziv, adresu i ID broj obveznika - izdavaoca računa;
 • mjesto i datum izdavanja i redni broj računa;
 • naziv, adresu i ID broj obveznika - primaoca računa;
 • vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga;
 • datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja;
 • poresku stopu koja se primenjuje;
 • iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;
 • napomenu o poreskom oslobođenju.

Osim ovih podakata na fakturi može da stoji i:

 • vrsta i broj ambalaže u kojoj se nalazi roba sa fakture;
 • Bruto i neto težina robe sa fakture;
 • Paritet isporuke robe;
 • Izjava o porijeklu robe (poseban tekst);